1978

Melodigången startades som en kommunal förskola med 18 förskolebarn och 8 fritidshemsbarn, totalt 26 barn. Personalantalet var 10 anställda. (Idag 14 anställda och 60 barn.)Förskolan hade också en öppen verksamhet dit föräldrar kunde komma för att delta i verksamheten med sina barn. Förskolan ingick i ett projekt som hette MAFF, (Mångsidigt användande av förskolor och fritidshem). Förskolan skulle användas på ett mångsidigt sätt i området med olika former av aktiviteter där verksamheten hade en pedagogisk och social funktion i närmiljön.

 

I slutet på 70 talet arbetade förskolan efter principen att alla var delaktiga i allting, och alla deltog i administrativa och praktiska och pedagogiska uppgifter i form av ett helhetstänkande. Städning, matlagning, blomskötsel och odling, sköttes av både barn och personal gemensamt, administrationen var uppdelad mellan de anställda. Yrkeskompetensen var inte avgörande, principen var att alla kunde allt eller kunde lära sig

 

1980

Till Sverige kommer många familjer från Latinamerika. Vi har nästan 50% av barnen från Latinamerika och vi arbetar aktivt med kulturella sociala och samhälleliga frågor. Förskolan får en central roll för många nyanlända familjer i mötet med en ny kultur och ett nytt levnadssätt. Melodigången arbetar aktivt med språk och begreppsinlärning för 2-språkiga barn. Erfarenheter och kunskaper som fortfarande är av stor betydelse i arbetet på Melodigången.

 

1982

Melodigången börjar att arbeta utifrån ett Reggio Emilia inriktat arbetssätt, där barnets inneboende möjligheter och kreativitet får stort utrymme. Tankar från Reggio Emilia påverkar arbetet på förskolan allt mer och får successivt en alltmer framträdande plats i arbetssättet.

”Ett barn har hundra språk men berövas 99”

 

1986

Politiker i Malmö Stad beslutar att lägga ner Melodigångens Förskola, vilket leder till kraftiga protester både från föräldrar, personal och från olika politiska partier. Föräldrarna inleder en hungerstrejk för att rädda Förskolan, och ”Melodigångens Vänner” bildas, en organisation bestående av politiker från Folkpartiet, VPK och Socialdemokraterna, personal och föräldrar. Kommunen beslutar trots protesterna att lägga ner Förskolan. Med stöd av Socialdepartementet drivs förskolan Melodigången vidare som ett Föräldrakooperativ.

 

1989

Kommunen tar tillbaks Melodigången som kommunal Förskola.

 

1992

Kommunen fattar ånyo ett beslut att lägga ner Melodigången Förskola och denna gången kommer förslaget från tjänstemännen. Personalen på Förskolan tar över verksamheten och bildar ”Melodigångens Förskola AB” som en fristående förskola.

 

Melodigångens Förskola AB

Koralgatan 25 - 31

215 70 Malmö

040- 948190